Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

Parkeerbeleid: eerste botsproef voor ambitieuze Omgevingsvisie

In een Omgevingsvisie weerklinken de haast grenzeloze, maar ook noodzakelijke, ambities van een gemeente. Kracht bijgezet door prachtige termen als energieneutraal, biodivers, klimaatadaptief, veerkrachtige leefomgeving, duurzame mobiliteit en innovatief ondernemen. Zoals een ambtenaar van een gemeente in het zuiden van het land ons toevertrouwde: “Je kunt het eigenlijk niet oneens zijn met de vergezichten in zo’n visie”.

PARTNERNIEUWS - Spark (door Stan van de Hulsbeek, Senior adviseur parkeren)

Met spoed gevraagd: parkeerbeleid

“Hold my beer!”, roept de beleidsadviseur mobiliteit, geconfronteerd met de niet malse kritiek na zijn eerste publieke presentatie van “zijn” geactualiseerde parkeerbeleidsplan. Een plan waar hij met spoed mee aan de slag moest, zelfs vóór het vaststellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Want er moet een woningbouwopgave gefaciliteerd worden, waarbij parkeren vaak als een showstopper wordt gezien. Zeker bij ontwikkelingen waar sociale woningbouw prominent op het programma staat en de kosten van parkeren een flink discussiepunt is. Met deze urgente woningbouwopgave en de daaruit voortvloeiende dilemma’s op het gebied van parkeren is een gemeentelijke parkeervisie nodig. Een visie die -met spoed graag!- uitgewerkt moet worden tot concreet parkeerbeleid én in een Nota Parkeernormen.

Botsproef parkeren

Parkeren is een ruimtevreter en een belangrijk element in de strijd om de schaarse openbare ruimte. Een strijd die verder aangewakkerd wordt door de ambities in een Omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims. Noodzakelijke ruimte voor onder andere klimaatadaptieve maatregelen, groen, water, spelen en ontmoeten. Ruimte waar de mens centraal staat en niet de geparkeerde auto. Dit betekent dat in het te actualiseren parkeerbeleid sturende keuzes moeten worden gemaakt.

De rol en plek van de auto komt ter discussie te staan. Dit resulteert in maatregelen als lage parkeernormen, minder parkeervergunningen, parkeren op afstand en sturende parkeertarieven. Met als uiteindelijke resultaat minder geparkeerde auto’s in de openbare ruimte. Vaak noodzakelijke keuzes, maar ook keuzes die omdenken, inlevingsvermogen en flexibiliteit vergen van bewoners. Waarbij het nieuwe sturende parkeerbeleid het eerste moment is waar de gemeenschap wordt geconfronteerd met de gevolgen van de vergezichten uit een Omgevingsvisie. En daarmee is parkeerbeleid de eerste botsproef voor deze Omgevingsvisie.

What’s in it for me?

Want botsen doet het als we het over sturende parkeermaatregelen hebben. Betalen voor parkeren, minder parkeerrechten of de auto op afstand parkeren grijpen meteen in op het mobiliteitspatroon (en daarmee het gevoel van vrijheid) van een huishouden. Nog los van mogelijk hogere kosten en “parkeergedoe”. Hiermee is het draagvlak voor nieuw parkeerbeleid vaak minimaal en er ontstaat koudwatervrees bij de gemeenteraad die het nieuwe parkeerbeleidsplan moet gaan vaststellen. En zo gek is dat niet. Omdat nieuw parkeerbeleid vaak vooruitloopt op andere uitwerkingen van de Omgevingsvisie, is het voor bewoners nog niet duidelijk waarom sturende parkeermaatregelen nodig zijn. Doelen op het gebied van mobiliteitstransitie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving zijn vaak nog niet concreet genoeg. Laat staan dat deze zijn uitgewerkt voor een buurt of een straat. De calculerende burger denkt vooral: what’s in it for me? en heeft daarbij het integrale, collectieve toekomstplaatje niet voor ogen.

Gezocht: verbinding!

Het is duidelijk dat bij het opstellen van nieuw parkeerbeleid de verbinding gezocht moet worden met de (langere termijn) ambities op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij is het belangrijk een duidelijke link te leggen met het toekomstbeeld en de geschetste kaders van een Omgevingsvisie. De urgentie van een meer sturend parkeerbeleid moet duidelijk uitgelegd worden. Zodanig, dat de eerder genoemde calculerende burger een goed beeld krijgt van de lange termijn effecten van dit sturende parkeerbeleid; een groene, bereikbare leefomgeving waar het prettig verblijven is.

Nieuw parkeerbeleid opstellen doe je samen. Dat weten we al jaren, maar de noodzaak en meerwaarde van een integrale aanpak worden steeds duidelijker.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven