Waarom dit congres

Op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving staat een uitgebreide omschrijving: Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en biedt mensen de kans zich te ontplooien en te ontspannen. Mensen verplaatsen zich, omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of op visite willen gaan.

Mobiliteit heeft ook een keerzijde. Teveel mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. Hierdoor nemen reistijden en de onbetrouwbaarheid van de reisduur toe en komt de bereikbaarheid van de economische kerngebieden onder druk te staan.
Daarnaast heeft mobiliteit nadelige effecten op de gezondheid van mensen en op  de kwaliteit van natuur en milieu, onder andere door de uitstaat van schadelijke stoffen en de productie van geluid.

In binnenstedelijk gebied wordt daarom steeds vaker gezocht naar alternatieve vervoersmiddelen en een andere inrichting om de stad leefbaar, bereikbaar en gezond te houden.

Flexibiliteit in ruimte wordt de trend. Om de openbare ruimte logisch, veilig, beweegvriendelijk, toegankelijk en uitnodigend in te richten en dit goed en duurzaam te organiseren vraagt om een breed gedragen visie, een gecoördineerde aanpak en samenwerking tussen uiteenlopende bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers, beheerders en meer.

Talloze initiatieven worden ontwikkeld, onderzoeken gedaan, adviezen gegeven en resultaten geboekt. Het Nationaal Congres Parkeren en Mobiliteit biedt al deze bevlogen mensen, toepasbare ideeën en inspirerende visies een podium. Om:

  • Samen te bepalen welke fundamentele stappen we (qua beleid, visie, kennis, financiering, ontschotting) moeten zetten de komende jaren
  • Praktische voorbeelden en casussen te delen ter inspiratie van collega’s in het land
  • Actuele kennis en inzichten te bespreken én te vertalen
  • Te praten en discussiëren over de uitdagingen, kansen en oplossingen die voor ons liggen
  • Inspirerende visies te delen
  • Mensen te ontmoeten die je van dienst kunnen zijn bij je eigen beleid en activiteiten
Terug naar boven